Årsstämma 2021

Hej nätverket!

Välkomna på föreningsstämma den 11 maj, kl 10 med Västra Hamnen – Have it all. Med tanke på rådande omständigheter kommer årets stämma hållas digitalt.

Topic: Föreningsstämma Västra Hamnen – Have it all
Time: May 11, 2021 10:00 AM Stockholm
Join Zoom Meeting: https://mau-se.zoom.us/j/67996215008
Meeting ID: 679 9621 5008

Dagordning

1. Öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Beslut om serviceavgift

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

18. Val av valberedning

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

20. Avslutande

Vi hoppas på att få se många av er där. Varmt välkomna!

Publicerat den April 22, 2021