Årsstämma & AW

Vi börjar årsmötet klockan 14.00 och avslutar med en lättsam AW på Lokal 17, Studio. Vi bjuder på enklare tilltugg och ett glas bubbel.

Datum: fredagen den 24 maj 2019
Tid: kl 14.00-15.00
Plats: Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Du kommer väl ihåg att anmäla dig?

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om serviceavgift
 15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 20. Avslutande

Publicerat den May 10, 2019